การสัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ สัมมนาวิชาการKeys to Success for Helping Adults Learn เพื่อได้รับความรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์กรต่อไป