กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอยกย่องและเชิดชูเกียรติ

นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษา ในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกได้รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ ๔ อันเป็นที่ชมเชยยิ่งประวัติการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

📜👩‍🏫 ท่านได้ดำเนินการให้การศึกษากับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิของเด็กและเยาวชน โดยไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึง สนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาของศูนย์การเรียนฯ และออกหลักฐานทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเมื่อจบหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับก่อนปล่อยตัว โดยมีการดำเนินงานที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

📯• สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

o ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร มีเด็กและเยาวชนลงทะเบียนเรียน 106 ราย o ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ปทุมานี มีเด็กและเยาวชนลงทะเบียนเรียน 345 ราย o ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก กบินทร์บุรี มีเด็กและเยาวชนลงทะเบียนเรียน 99 ราย o ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา มีเด็กและเยาวชนลงทะเบียนเรียน 4 ราย o ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น มีเด็กและเยาวชนลงทะเบียนเรียน 95 ราย • สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • สนับสนุนการจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากวิทยาภายนอก ให้กับผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน คติพจน์ในการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน คือ…🗣💖 การสร้างแรงบันดาลใจ และการกำหนดเป้าหมายในชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้สำคัญมาก ถึงแม้ว่าเด็กและเยาวชนจะได้ร่ำเรียนค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ มากมาย แต่ถ้าปราศจากแรงบันดาลใจและเป้าหมายในชีวิตความรู้เหล่านั้นก็ไม่สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

🎖 ทั้งนี้ เข็มเครื่องหมายฯ ดังกล่าว มอบให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือให้การสนับสนุนกิจการหรือราชการของกระทรวงยุติธรรม ⚖️ ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี” เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา